Účtovná uzávierka v roku 2022: Na čo nezabudnúť pre správne uzavretie účtovníctva

Uzatvárate rok 2022 v podvojnom účtovníctve? Je niekoľko krokov, ktoré je potrebné dodržať, aby ste na nič nezabudli. Účtovná uzávierka sa pripravuje ku koncu hospodárskeho alebo kalendárneho roka. Keďže väčšina subjektov má hospodársky rok totožný s kalendárnym, venujeme sa uzávierke ku koncu kalendárneho roka.

Zúčtovanie položiek, ktoré súvisia s účtovným obdobím

Prvým krokom účtovnej uzávierky je sumarizácia a zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktoré súvisia s uzatváraným obdobím. To znamená zaznamenať a zaúčtovať všetko, čo sa dotýka výsledku hospodárenia za stanovené obdobie. Ide hlavne o:

Ide o všetky položky, ktoré sa podpisujú na hospodárskom výsledku firmy. Ku dňu, ku ktorému sa vykonáva účtovná uzávierka je potrebné účtovať aj nevyfakturované dodávky. Jednoducho náklady aj výnosy musia vecne aj časovo prislúchať k účtovnému obdobiu.

Preúčtovanie pohľadávok

Týka sa to napríklad splátok úverov alebo lízingov, ktoré sú dlhodobými pohľadávkami, ale časť z nich je nutné preúčtovať na krátkodobé, teda ku koncu roka. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky sa totiž vykazujú v iných riadkoch súvahy. S týmto preúčtovaním vám najlepšie poradí kvalifikovaný účtovník.

Kontrola účtovníctva

Pred zostavením účtovnej uzávierky je nutné skontrolovať bilančnú kontinuitu účtovníctva. To znamená, že sa skontrolujú zostatky účtov z predchádzajúceho roka, či v súvahe súhlasia so začiatočnými stavmi účtov v súčasnom roku. Dôležité je, aby účtovníctvo jednoducho z finančného hľadiska nemalo na konci žiadne nezrovnalosti oproti vykazovaným začiatočným hodnotám.

Kontrola skladu

Dôležitým bodom je správne zúčtovanie obstarania a úbytku zásob počas roka. Tu je možné účtovať dvoma spôsobmi. V prvom prípade sa obstaranie zásob účtuje na majetkové účty a do nákladov sa dostane až pri vyskladnení zásob. Druhou možnosťou je obstaranie zásob účtovať priamo do nákladov. So správnou formou a vhodnou alternatívou pre vaše zásoby vám môže pomôcť účtovná firma.

Inventarizácia majetku

Do inventarizácie spadá nielen majetok a záväzky, ale aj rozdiel majetku a záväzkov, teda vlastné imanie. Subjekt musí sledovať hodnotu vlastného imania, v prípade, že vlastné imanie bude záporné alebo subjekt bude mať nízky pomer vlastného imania a záväzkov bude mu podľa §67a Obchodného zákonníka hroziť úpadok. Z tejto skutočnosti môžu zísť danej spoločnosti ďalšie povinnosti. Samostatné peňažné prostriedky v hotovosti sa inventarizujú ku dňu, ku ktorému účtovnú uzávierku zostavujete.

Úhrada faktúr, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení

Na základe §17 ods. 19 zákona o dani z príjmov, súčasťou základu dane daňovníka, okrem výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku, len po zaplatení sú:

Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s obchodnými partnermi

Účtovná uzávierka bude kompletná až v prípade dodania inventarizácie pohľadávok a záväzkov aj obchodným partnerom. Tí ich potrebujú potvrdiť. Až vtedy možno považovať inventarizáciu za kompletnú. Ak sa zistí rozdiel, bude potrebné vykonať opravné opatrenia a zistiť, kde vznikol rozdiel. Riešením je často doúčtovanie chýbajúcich faktúr. 

Vytvoriť a odsúhlasiť rezervy na nevyčerpané dovolenky zamestnancov

Zamestnávatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť tvoriť rezervy na nevyčerpané dovolenky. Tvoria ich tí zamestnávatelia, ktorí evidujú nevyčerpané dovolenky u svojich zamestnancov. Zamestnávateľ však vo väčšine prípadov nevie presne určiť v akej výške a kedy budú jeho zamestnanci čerpať dovolenku, preto sa výška takejto rezervy môže oceniť odhadom. V praxi sa zvykne na výpočet odhadu rezervy na nevčerpané dovolenky používať priemerný zárobok za posledný kalendárny štvrťrok. 

Zaúčtovanie dane z motorových vozidiel

V prípade, že subjekt v priebehu účtovného obdobia využíval motorové vozidlo na podnikateľské účely, je potrebné aby zaplatil daň z motorových vozidiel. Daň je splatná k 31.01.2023 ale daný náklad patrí do účtovného obdobia kedy sa vozidlo používalo.

V súvislosti s daňou z motorových vozidiel je potrebné poukázať aj na nadspotrebu PHM u daňovníka, ktorí vedie knihu jázd. Podľa §19 ods. 2 písm. l) bodu 1a zákona o dani z príjmov sú daňovými výdavkami výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 %.

Daňovník účtuje doklady o nákupe PHM vo výške 100% do daňových výdavkov, pokiaľ automobil používa výlučne na podnikanie. Následne raz mesačne alebo raz ročne odúčtuje nadspotrebu na základe údajov z knihy jázd, t. j. preúčtuje časť výdavkov vynaložených na PHM na nedaňový účet.

Zaúčtovanie dane z príjmov

Nasleduje po vyčíslení splatnej dane a podaní priznania k dani z príjmov. Následne sa zaúčtuje záväzok na zaplatenie tejto dane.

Po skontrolovaní účtovníctva, podaní priznania k dani z príjmov a zaúčtovaní splatnej dane môžete vykonať uzávierku a nastaviť stavy do nového roku. Ak si neviete v niektorom bode rady, je čas obrátiť sa na účtovnú firmu. Tá zabezpečí vykonanie účtovnej uzávierky včas a podľa zákona.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov