Uzavretie účtovného roka 2023. Príprava na zostavenie účtovnej závierky

Koniec kalendárneho roka sa nám blíži a spolu s ním pre väčšinu podnikateľských subjektov sa blíži koniec hospodárskeho roka, čo znamená, že onedlho budú mať povinnosť zostaviť účtovnú závierku za rok 2023.

Zostaveniu účtovnej závierky predchádza účtovná uzávierka, s tým súvisiaca inventarizácia a uzatváranie jednotlivých účtov v hlavnej knihe v podvojnom účtovníctve. 

E-shop na Shoptete a závierka

Nezabudnite vykonať inventúru najneskôr do 31. 12.

Účtovná uzávierka a závierka

Účtovná uzávierka a závierka sú dva dôležité termíny v účtovníctve, ktoré sa často používajú v súvislosti s ukončením účtovného obdobia. Tu je rozdiel medzi nimi:

Účtovná uzávierka:

definícia: Účtovná uzávierka je proces, ktorým sa uzatvárajú všetky účty v účtovnej knihe na konci účtovného obdobia.

cieľ: Cieľom účtovnej uzávierky je pripraviť účtovnú knihu na začiatok nového obdobia. Ide o zabezpečenie, aby všetky príjmy, náklady, prírastky a straty boli správne zapísané a vykazované na správnych účtoch.

časový rámec: Účtovná uzávierka sa obvykle vykonáva na konci účtovného obdobia, ako napríklad na konci mesiaca, štvrťroka alebo roka.

činnosti: Zahŕňa overenie presnosti účtovných záznamov, vytvorenie výkazov, ako je výkaz ziskov a strát alebo bilancia, a prenesenie zostatkov na nové obdobie.

Závierka:

definícia: Závierka znamená uzavretie alebo ukončenie účtovného obdobia, ktoré je vypočítané na základe výsledkov účtovnej uzávierky.

cieľ: Cieľom závierky je potvrdiť a uzavrieť výsledky účtovnej uzávierky, aby sa mohli použiť vo finančných výkazoch.

časový rámec: Závierka nasleduje po účtovnej uzávierke a je posledným krokom pred vytvorením finančných výkazov.

činnosti: V závierke sa výsledky účtovnej uzávierky používajú na zostavenie finančných výkazov, ako sú výkaz ziskov a strát, bilancia alebo výkaz cash-flow.

V podstate účtovná uzávierka je proces, zatiaľ čo závierka je výsledkom tohto procesu a zahŕňa vytvorenie finančných výkazov na základe účtovných údajov. Účtovná závierka je zároveň dokument, ktorý sa odosiela do registra účtovných závierok, túto povinnosť má každá právnická osoba.

Prvým krokom účtovnej uzávierky je súhrnné spracovanie a zaúčtovanie všetkých účtovných udalostí, ktoré sú spojené s končiacim obdobím. Tento proces zahŕňa zaznamenanie a zaúčtovanie všetkých udalostí, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia za určené obdobie. Konkrétne ide o:

vydané faktúry a dobropisy,

prijaté faktúry a dobropisy,

dokumenty z posledného mesiaca v roku,

transakcie v pokladnici,

mzdy za december, aj keď sa vyplácajú v januári,

daň z motorových vozidiel.

Tieto položky zohrávajú kľúčovú úlohu pri stanovení hospodárskeho výsledku spoločnosti. Pri uzávierke účtovného obdobia je tiež potrebné zaúčtovať nevyfakturované dodávky, ktoré súvisia s týmto obdobím. Je dôležité, aby náklady aj príjmy boli priradené k správnemu účtovnému obdobiu nielen vo vecnom, ale aj časovom zmysle.

Preúčtovanie pohľadávok a záväzkov

Týka sa to napríklad splátok úverov alebo lízingov, ktoré sú dlhodobými pohľadávkami či záväzkami, ale časť z nich je nutné preúčtovať na krátkodobé, teda ku koncu roka. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky sa totiž vykazujú v iných riadkoch súvahy. S týmto preúčtovaním vám najlepšie poradí kvalifikovaný účtovník.

Kontrola účtovníctva

Pred vypracovaním účtovnej uzávierky je nevyhnutné overiť súlad účtovnej bilancie. Tento proces zahŕňa kontrolu zostatkov účtov z predchádzajúceho obdobia, aby sa zistilo, či súhlasia so začiatočnými stavmi účtov v aktuálnom období. Je kľúčové, aby účtovné záznamy nevykazovali žiadne diskrepancie z finančného hľadiska v porovnaní so začiatočnými hodnotami na konci obdobia.

Kontrola skladu a skladová inventúra

Je dôležité správne zaúčtovať nákup a spotrebu zásob počas roka. Existujú dva spôsoby ich účtovania. Prvým spôsobom je zaznamenávanie nákupu zásob na majetkové účty, pričom náklady sa reflektujú až pri vyskladnení zásob, to je spôsob účtovania typ A. Druhý prístup umožňuje zaznamenávanie nákupu zásob priamo ako náklady, tento typ sa nazýva typom B.

Pre správne formovanie a výber optimálnej alternatívy pre vaše zásoby môže byť užitočná pomoc účtovnej firmy.

Fyzická skladová inventúra slúži na kontrolu stavu skladu vedenom v účtovníctve a zaznamenanie správneho stavu na skladových účtoch. Rozdiel, ktorý mohol vzniknúť počas účtovného obdobia nám výrazne môže ovplyvniť výšku nákladov a napokon aj samotnú výšku dane z príjmu.

Inventarizácia majetku

Do procesu inventarizácie nespadajú len aktíva a pasíva, ale aj rozdiel medzi aktívami a pasívami, teda vlastný kapitál. Podnik musí monitorovať hodnotu vlastného kapitálu, pretože v prípade, že vlastný kapitál klesne do záporných hodnôt alebo pomer vlastného kapitálu k záväzkom sa značne zmenší, hrozí mu podľa §67a Obchodného zákonníka riziko platobnej neschopnosti. Tento fakt môže vyvolať ďalšie povinnosti pre danú spoločnosť. 

Samostatné finančné prostriedky v hotovosti sa inventarizujú na dátum, kedy zostavujete účtovnú závierku. Netreba zabúdať, že stav účtovnej pokladne je majetok a teda aj ten by mal mať reálny stav. 

Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov s obchodnými partnermi

Účtovná uzávierka bude úplná až v momente, keď budú inventarizované pohľadávky a záväzky aj potvrdené od obchodných partnerov. Ich potvrdenie je kľúčové pre kompletnosť inventarizácie. 

Ak by sa objavil nejaký rozdiel, je nevyhnutné prijať korektívne opatrenia a identifikovať, kde sa táto odchýlka objavila. Často sa riešením stáva doplnenie  chýbajúcich faktúr.

Vytvoriť a odsúhlasiť rezervy

Na konci účtovného obdobia sa tvoria najmä nasledujúce rezervy:

Rezerva na odmeny za nevyčerpanú dovolenku sa tvorí na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku zamestnancom za uplynulé účtovné obdobie. Výška rezervy sa stanovuje na základe priemerného zárobku zamestnanca a celkového počtu dní nevyčerpanej dovolenky. Rezerva sa vytvára vo výške hrubých miezd a platov vrátane nákladov na povinné odvody do poisťovní.

Rezerva na opravné položky k pohľadávkam sa tvorí na predpokladané straty z pohľadávok, ktoré nie sú pravdepodobne splatné alebo sú sporné. Výška rezervy sa stanovuje na základe posúdenia konkrétnej pohľadávky, pričom sa zohľadňuje najmä jej splatnosť, platobná schopnosť dlžníka a ďalšie okolnosti, ktoré môžu viesť k strate z pohľadávky.

Rezerva na zníženie hodnoty zásob sa tvorí na predpokladané straty z poklesu hodnoty zásob. Výška rezervy sa stanovuje na základe posúdenia konkrétnych zásob, pričom sa zohľadňuje najmä ich trhová hodnota, náklady na ich predaj a ďalšie okolnosti, ktoré môžu viesť k poklesu hodnoty zásob.

Rezerva na záručné opravy sa tvorí na predpokladané náklady na záručné opravy tovaru alebo služieb predaných zákazníkom. Výška rezervy sa stanovuje na základe posúdenia konkrétnych záručných podmienok, pričom sa zohľadňuje najmä predpokladaný počet reklamácií a priemerná výška nákladov na reklamáciu.

Okrem týchto rezerv sa môžu tvoriť aj ďalšie rezervy, ktoré sú špecifické pre daný druh podnikateľskej činnosti. Napríklad stavebné firmy môžu tvoriť rezervu na očakávané zvýšenie nákladov na stavebné práce, výrobné podniky môžu tvoriť rezervu na očakávané odpisy výrobných strojov a podobne.

Tvorba rezerv je závierkovým účtovným prípadom, ktorý sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Rezervy sa rozpúšťajú vtedy, keď sa stane pravdepodobným, že záväzok, na ktorý boli vytvorené, nastane.

Avšak nie každá rezerva, ktorú podnik vytvorí je okamžite daňový náklad. Podľa zákona o dani z príjmov sú daňovým nákladom rezervy, ktoré sú uvedené v § 20 ods. 9 zákona o dani z príjmov. 

Tvorba daňovo uznateľných rezerv je výborným nástrojom na legálnu optimalizáciu dane z príjmu, keďže sa jedná o náklad, ktorý v danom čase podnikateľ nemusí zaplatiť.

Zaúčtovanie dane z motorových vozidiel

Ak subjekt v rámci podnikateľských aktivít využíval motorové vozidlo, vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a následne uhradiť daň z motorových vozidiel. Táto daň je splatná do 31. januára 2024 a náklady s ňou spojené sa započítavajú do účtovného obdobia, v ktorom bolo vozidlo využívané. To platí aj pre motorové vozidlá, ktoré podnikateľ využíval aj keď neboli zaradené v majetku spoločnosti.

Daňový subjekt zaraďuje doklady o nákupe palív a mazív vo svojich daňových výdavkoch vo výške 100 % v prípade, že vozidlo slúži výlučne na podnikateľské účely. Neskôr, buď mesačne alebo ročne, odpočítava nadspotrebu na základe údajov z evidencie jázd vozidla, čím prekvalifikuje časť nákladov na palivá a mazivá na nezdaniteľné výdavky.

Podnikateľský subjekt má možnosť rozhodnúť sa účtovať o pohonných hmotách pomerom 80/20 v takom prípade iba 80% z hodnoty nakúpených pohonných hmôt za rok je daňovým nákladom a zvyšných 20% je nedaňovým nákladom. 

V súvislosti s touto daňou je dôležité spomenúť aj možnú nadspotrebu palív a mazív u daňovníka, ktorý si vedie evidenciu jázd vozidla. Podľa §19 ods. 2 písm. l) bodu 1a zákona o dani z príjmov sa medzi daňové výdavky zaraďujú náklady na spotrebované palivá a mazivá, pričom ich hodnota je určená na základe cien platných v čase nákupu a prepočítaná podľa špecifikovanej spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze vozidla. Táto spotreba sa následne zvyšuje o 20 %.

Podľa zákona o dani z príjmov je nadspotreba daňovo uznateľným nákladom, ak je preukázaná. Preukázanie nadspotreby je možné vykonať na základe údajov z palivovej nádrže, tachometra alebo iných relevantných dokladov. Ďalšou metódou na kontrolu nadspotreby je sledovanie údajov z tachometra.

Úhrada faktúr, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení

Na základe §17 ods. 19 zákona o dani z príjmov, súčasťou základu dane daňovníka, okrem výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku, len po zaplatení sú:

Zaúčtovanie dane z príjmov

Ak sme všetky kroky dodržali, môžeme prejsť k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmu. Nasleduje po vyčíslení splatnej dane a podaní priznania k dani z príjmov sa zaúčtuje záväzok na zaplatenie tejto dane.

Po skontrolovaní účtovníctva, podaní priznania k dani z príjmov a zaúčtovaní splatnej dane môžete vykonať uzávierku a nastaviť stavy do nového roku. Ak si neviete v niektorom bode rady, je čas obrátiť sa na účtovnú firmu. Tá zabezpečí vykonanie účtovnej uzávierky včas a podľa zákona.

Jakub Buchel

Jakub Buchel

Bjaccouting je spoločnosť poskytujúca účtovné služby a daňové poradenstvo. Sídlime v srdci Slovenska v meste Banská Bystrica a služby poskytujeme pre klientov zo všetkých krajov Slovenska.
Bjaccouting je spoločnosť poskytujúca účtovné služby a daňové poradenstvo. Sídlime v srdci Slovenska v meste Banská Bystrica a služby poskytujeme pre klientov zo všetkých krajov Slovenska.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov