Chystáte sa predávať na trhoch alebo jarmoku? Uistite sa, že spĺňate tieto povinnosti

Pre väčšinu majiteľov e-shopov býva hlavnou sezónou obdobie jesenných a zimných mesiacov. Počas zvyšku roka, kedy počty objednávok ani tržby nie sú také vysoké, môže byť pre mnohých podnikateľov zaujímavou alternatívou predaj na remeselných trhoch, jarmokoch, či rôznych iných podujatiach. Samozrejme ani tu netreba zabudnúť na povinnosti a povolenia s tým spojené. S čím všetkým treba počítať sa dozviete v nasledujúcom článku.

Nezabudnite minimálne na tieto povinnosti

Záujem o rôzne produkty z domácej výroby neustále rastie a mnoho ľudí preto zvažuje myšlienku predaja svojich produktov, či poskytovania svojich služieb na jarmokoch, či iných miestnych trhoch.

Potrebujem živnostenské oprávnenie?

Živnostenské oprávnenie budete potrebovať v tom prípade, ak Vaša činnosť naplní znaky podnikania podľa obchodného zákonníka. Podľa § 2 obchodného zákonníka sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.“

Ak by ste si chceli predaj na jarmokoch len „vyskúšať“, a teda nechcete si takto privyrábať sústavne, v takom prípade živnostenské oprávnenie vo väčšine prípadov potrebovať nebudete.

Ak by ste však chceli na jarmokoch predávať pravidelne, pôjde o podnikateľskú aktivitu, a v tom prípade bude potrebné vybaviť si živnostenské oprávnenie. Bude teda potrebné splniť všetky zákonné podmienky s tým súvisiace, napríklad dosiahnutie veku 18 rokov, bezúhonnosť, ako aj ďalšie podmienky vyžadované živnostenským zákonom v závislosti od konkrétnej poskytovanej činnosti. Živnosť je možné vybaviť jednoducho na príslušnom okresnom úrade, alebo elektronicky prostredníctvom na to určenej služby portálu www.slovensko.sk.

Aké ďalšie povolenia budem potrebovať?

Ak už máte vyriešenú otázku živnosti, je potrebné požiadať príslušnú obec o udelenie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Niektoré obce majú formuláre takejto žiadosti zverejnené priamo na svojej webovej stránke. K žiadosti je potrebné priložiť prílohy v závislosti od toho, aké produkty budete predávať, alebo aké služby plánujete poskytovať. Väčšinou sú prílohou žiadosti najmä nasledujúce dokumenty:

  1. kópia oprávnenia na podnikanie (napríklad ide o spomenuté živnostenské oprávnenie),
  2. čestne vyhlásenia týkajúce sa predávaného produktu,
  3. fotokópia záznamov daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice, prípadne čestné vyhlásenie o tom, že takúto povinnosť nemáte,
  4. doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napríklad hygienických predpisov), ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktoré sa taký doklad vyžaduje.

V prípade predaja špecifických kategórií produktov sa vyžadujú aj ďalšie doklady – napríklad pri predaji húb je potrebné mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Niektoré produkty nie je možné na jarmokoch predávať vôbec – ide napríklad o zbrane a strelivo, tabakové výrobky, jedy a podobne“ vysvetľuje Mgr. Pavol Hôra, spolupracujúci advokát advokátskej kancelárie Stentors.

Obec informuje o vydaní povolenia Finančnú správu SR.

Pravidlá vzťahujúce sa na samotný predaj

V prípade, že máte vyriešenú otázku živnosti, splnené všetky zákonnom vyžadované povinnosti a udelené všetky potrebné povolenia, môžete začať predávať.

Samotný predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach je upravený všeobecne záväzným nariadením vydaným príslušnou obcou, ktoré upraví druh predávaných výrobkov, trhové dni a pod, tzv. trhový poriadok.

Netreba tiež zabudnúť na povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, a to najmä zo zákona opodmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ako aj zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dozor nad dodržiavaním povinností pri predaji na jarmokoch vykonáva obec, orgány úradnej kontroly potravín (ak ide o predaj potravín), ako aj Slovenská obchodná inšpekcia.

Medzi najdôležitejšie kontrolované povinnosti patria:

  1. označiť svoje predajné zariadenie najneskôr v deň začatia predaja,
  2. dodržiavať trhový poriadok,
  3. udržiavať miesto predaja v čistote a po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
  4. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
  5. pri predaji váženého tovaru vykonávať váženie spôsobom umožňujúcim zákazníkovi kontrolu správnosti váženia,
  6. dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb vyplývajúce z osobitných predpisov.

Na čo ďalšie nezabudnúť?

Koľko tovaru si so sebou zobrať? Vždy myslite na to, aby mali potenciálni zákazníci z čoho vyberať. Pri potravinách zvážte veľkosť jarmoku a predpokladaný počet návštevníkov, ako aj dobu predaja, aby ste nenaskladnili príliš a aby sa Vám prebytočné jedlo neskazilo.

Pri predaji si svoju tržbu evidujte a v prípade, že bude zákazník požadovať doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, máte povinnosť mu ho poskytnúť (v zmysle § 16 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa). Nie vždy to musí byť doklad z registračnej pokladnice – môže to byť napr. paragón alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že si zákazník u Vás zakúpil tovar či službu.

Samozrejme, ak budete mať Pokladničný systém Shoptet, alebo podobný systém, starosti s vypisovaním paragónov Vám odpadnú a budete sa môcť viac sústrediť na komunikáciu so zákazníkom a pritom mať istotu, že všetko je evidované a doklad v prípade potreby vytlačíte behom pár sekúnd. Evidencia dosiahnutých tržieb Vám umožní zistiť, aké celkové príjmy ste dosiahli v sledovanom účtovnom období. Podľa toho si potom viete jednoducho sledovať daňové povinnosti, napríklad povinnosť podať daňové priznanie, alebo povinnosť registrovať sa pre DPH.

Nezabudnite si so sebou zobrať dostatočné množstvo hotovosti na vydávanie. Peniaze si môžete rozmeniť v banke, alebo na pošte. K úschove peňazí dobre poslúži uzamykateľná pokladňa, alebo odolná a priestranná bezpečnostná buksa. Určite nezabudnite na propagačné materiály, akými sú vizitky, letáčiky a prípadne aj zľavové kupóny. Jarmoky sú totiž, okrem iného, výborným nástrojom marketingu a spôsobom, ako Vaše produkty a služby priniesť priamo medzi ľudí.

Vladimír Kordoš
Stentors advokátska kancelária

Vladimír Kordoš

Rokmi praxe sme sa naučili poradiť klientovi v tom čo potrebuje, vieme byť efektívni a aplikovať získané skúsenosti pri pomoci svojím klientom. E-businessu sa venujeme od jeho začiatkov a pri IT, GDPR a elektronickom obchode vieme zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti.
Rokmi praxe sme sa naučili poradiť klientovi v tom čo potrebuje, vieme byť efektívni a aplikovať získané skúsenosti pri pomoci svojím klientom. E-businessu sa venujeme od jeho začiatkov a pri IT, GDPR a elektronickom obchode vieme zúročiť svoje dlhoročné skúsenosti.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov