Ako ochrániť vašu značku pred parazitovaním konkurencie?

Vytrvalo budujete vašu značku a biznisu dávate maximum. Ako docieliť, aby táto tvrdá práca nevyšla nazmar? V dnešnej dobe je náročné byť originálny a vyčnievať nad konkurenciou. Mnoho firiem radšej hľadá skratky – napríklad, využívajú už existujúce značky, aby pomohli tej svojej. Ako tomu predísť?

Brand je všetko, čo sa priamo aj nepriamo spája so značkou – pocity, asociácie a hodnoty, ktoré danej značke možno prisúdiť. Ide o celkovú identitu firmy, ktorá má dve základné schopnosti: odlíšiť vás od konkurencie a vyvolať očakávania.

Ako podnikateľ viete svoj brand právne chrániť tromi prostriedkami. Ide najmä o ochranu obchodného mena, doménového mena a ochrannú známku. Platí to pre e-commerce, ako aj ostatné odvetvia biznisu.

1. Obchodné meno

Ide o označenie, pod ktorým podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť a je zapísané v obchodnom či inom registri – napr. BRAND s. r. o.

Základným pravidlom pri výbere obchodného mena je dbať na to, aby nebolo zameniteľné a nevzbudzovalo klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Súdy pri zápise spoločnosti do Obchodného registra skúmajú iba totožnosť obchodných mien, nie však zameniteľnosť. A preto sa môže stať, že vznikne iná spoločnosť, ktorej obchodným menom bude, napríklad, BRANDD s. r. o.

Čo môžete robiť v takom prípade?

V praxi môže ísť o jeden z prípadov porušenia ochrany obchodného mena:

a. zameniteľnosť obchodných mien BRAND s.r.o. a BRANDD s.r.o., kedy môžete okrem iného žalovať zmenu obchodného mena podnikateľa, ktorý si ho registroval neskôr, požadovať náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, či primerané zadosťučinenie v peniazoch.

b. nekalá súťaž, najmä v podobe parazitovania na povesti a vyvolávania nebezpečenstva zámeny. Pri parazitovaní na povesti ide o propagáciu podnikateľa, že jeho výrobky sa svojou kvalitou vyrovnajú už osvedčenému a verejnosti známemu výrobku. O vyvolávaní nebezpečenstva zámeny hovoríme v prípadoch, kedy podnikateľ použije obchodné meno, ktoré používa už právom iný podnikateľ, ak takéto konanie je spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s obchodným menom iného podnikateľa. Prostriedky ochrany sú obdobné ako v písm. a. vyššie.

Praktické tipy – ako postupovať pri výbere obchodného mena:

1) Skontrolujte Obchodný register prípadne Živnostenský register pre dostupnosť obchodného mena. Dbajte aj na zameniteľnosť.

2) Skontrolujte register ochranných známok pre zameniteľnosť obchodného mena s ochrannou známkou.

3) Skontrolujte dostupnosť domény.

2. Doménové meno

Ochrana Doménové meno je jednoduchá forma internetovej adresy, napríklad www.shoptet.sk. Domény sa registrujú na základe zmluvy s registračnou autoritou, na Slovensku so spoločnosťou SK-NIC, a.s. Podnikateľ sa po registrácii stáva držiteľom domény – držiteľ má právo doménu používať, a registrátor nemôže vydávať zhodnú doménu.

V súvislosti s doménami môže dôjsť k viacerým sporom. Prečo? Napríklad, registrátor často kontroluje, iba či neexistuje už zhodné doménové meno. Na existenciu iných práv (napr. ochranná známka), sa v procese registrácie prihliada minimálne.

V praxi sa stretávame aj s tzv. doménovým pirátstvom, ktoré sa vyskytuje v dvoch formách:

· cybersquatting, – ide o registráciu cudzej ochrannej známky ako doménového mena a ponúkanie vlastných tovarov pod týmto menom na internete,

· warehousing je blokovanie doménového mena bez používania a jeho následné ponúkanie majiteľovi ochrannej známky na predaj za vysokú sumu.

Podnikateľ má možnosť klasicky sa obrátiť na súd. Toto býva ale častokrát behom na dlhú trať a s neistým výsledkom. Odporúčame preto sa obrátiť na Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov: https://adr.eisionline.org/sk/. Prostredníctvom arbitráže sa možno domáhať zrušenia domény alebo jej prevodu. Na druhej strane, nevýhodou je, že nemôžete riešiť náhradu škody alebo trov konania.

Praktický tip – ako vybrať doménu

1) skontrolovať verejné registre, či doménovým menom nebudete porušovať už existujúce zapísané označenia – ochranné známky alebo obchodné mená.

3. Ochranná známka

Ochranná známka (trademark) je slovo, fráza, logo, symbol alebo iné vyobrazenia brandu, ktorým podnikateľ prezentuje svoje produkty alebo služby. Prostredníctvom ochrannej známky sa zabezpečuje ochrana používania označenia v súvislosti s konkrétnym tovarom alebo službou. Zjednodušene povedané, ak máte registrovanú ochrannú známku, máte výhradné právo ju používať.

Čo to znamená?

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri. Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmie nikto používať žiadne označenie, ktoré by bolo zhodné s ochranou známkou pre tovary alebo služby, ktoré by boli podobné tej vašej.

Takisto sa nesmie používať také označenie, ktoré by mohlo u potenciálnych zákazníkoch vyvolať pocit, že ide o rovnaký produkt. Nesmie sa tiež použiť vtedy, ak by táto iná značka s podobným názvom ťažila z rozlišovacej spôsobilosti alebo z dobrého mena vašej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky brandu, alebo jej dobrému menu.

Ak došlo k zásahu do práv z ochrannej známky, čiže iný podnikateľ využil Vami registrovanú ochrannú známku, máte právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané. Takisto môžete požadovať, aby následky tohto zásahu boli odstránené. Môžete sa domáhať náhrady škody alebo primeraného zadosťučinenia (aj peňažná náhrada).

Ako to vyzerá v praxi?

Ak máte ochrannú známku zaregistrovanú na logo vášho brandu, nikto nemôže takéto logo používať. Ak ho použije, máte k dispozícii právne prostriedky a dobrú šancu prípadný súdny spor vyhrať. A navyše, ak vám spôsobil škodu, narušiteľ ju musí nahradiť.

Akú ochrannú známku si zvoliť a kde ju registrovať?

Ochranná známka môže byť národná, európska alebo medzinárodná.

Kedy je vhodná národná ochranná známka? Ako vyplýva z názvu, táto je platná na území štátu, ktorého úrad ju registroval. Ak pôsobíte len na slovenskom trhu a neplánujete expanziu do zahraničia, je to pre vás tá správna alternatíva.

V dnešnej dobe je v merku veľkej časti podnikateľov biznis za hranicami Slovenska. Ak teda plánujete operovať aj na zahraničnom trhu v rámci územia EÚ, zvážte ochrannú známku EÚ.

Posledný typom je medzinárodná ochranná známka. Kto si zvolí túto možnosť, má zaručenú ochranu na území členských štátov tzv. Madridského systému (ktorý tvorí viac ako 100 štátov, pričom zoznam stále rastie), zoznam jednotlivých štátov je k dohľadaniu po kliknutí na TENTO LINK. Konkrétne štáty si zvolí vždy klient v závislosti od toho, na akom území bude vykonávať podnikateľskú činnosť. Medzinárodná OZ sa registruje jedinou prihláškou. Podmienkou podania prihlášky je podanie prihlášky alebo registrácia národnej OZ alebo OZ EÚ.

Okrem územia si vyberáte aj vhodné triedy ochrannej známky. Zoznam tried je možné nájsť na TOMTO LINKU.

Pri výbere odporúčame rozmýšľať v dvoch rovinách, a to vo veľkom (dnes napr. vyrábate bonbóny, avšak o dva roky rozšírite ponuku aj na zmrzlinu), súčasne však reálne (ak svoju OZ nebudete používať na všetkých svojich výrobkoch alebo službách, pre ktoré podávate prihlášku, Vašu OZ môžu ľahko napadnúť; ak vyrábate potraviny, nie je vhodné registrovať OZ napr. pre klampiarske práce).

Pomoc EÚ

Mať možnosť ochrániť si svoj brand by mal mať každý podnikateľ. Tento trend je viditeľný nielen na Slovensku, ale nabáda k nemu aj Európska únia a aj Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

EUIPO umožňuje malým a stredným podnikateľom (SME) podať si žiadosť o grant. Ak teda plánujete registrovať ochrannú známku, môžete ušetriť na poplatkoch. Na získanie grantu je potrebné predložiť EUIPO v období od 23. januára 2023 do 08. decembra 2023 žiadosť o grant. K žiadosti je potrebné si pripraviť:

· bankové údaje (bankový výpis spoločnosti, IBAN s kódom krajiny, BIC/SWIFT)

· potvrdenie o DPH

· čestné vyhlásenie (od oprávneného vlastníka alebo zamestnanca, prípadne externého zástupcu)

Po úspešnom schválení žiadosti je potrebné požiadať EUIPO o služby v oblasti duševného vlastníctva, ktoré následne sami zaplatíte. Následne požiadate o náhradu týchto poplatkov. Európska únia vám vráti 1.000 EUR, prípadne až do 1.350 EUR, v závislosti od grantu, o ktorý žiadate. To sa oplatí – poplatok za prihlášku jednej triedy ochrannej známky Európskej únie je 850 EUR. Za registráciu ochrannej známky EÚ pre jednu triedu tak teraz zaplatíte 212,50 EUR namiesto 850 EUR.

Praktické tipy na registráciu ochrannej známky:

1) Ak idete registrovať OZ, premýšľajte nad budúcou expanziou do zahraničia – môžete ušetriť na poplatkoch

2) Neregistrujte si OZ na výrobky, ktoré neponúkate – konkurencia vás môže napadnúť a dôkazné bremeno je na vás

3) Využite dostupné príspevky na poplatky

V MATHISON legal riešime právnu ochranu značiek eshopov všetkých veľkostí – od začínajúcich podnikateľov až po lídrov trhu s miliónovými tržbami. Napíšte nám na oliver.majduch@mathisonlegal.sk a radi vám pomôžeme nastaviť ochranu vášho brandu.

MATHISON legal
Autor článku

MATHISON legal

V MATHISON legal pomáhame s právnou agendou viac ako 200 IT a ecommerce firmám, vrátane najväčších hráčov na trhu.
V MATHISON legal pomáhame s právnou agendou viac ako 200 IT a ecommerce firmám, vrátane najväčších hráčov na trhu.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov