Reklamácia a záruka medzi podnikateľmi – aké sú vaše povinnosti a aké situácie sa v praxi vyskytujú?

Reklamácie a povinnosti predajcov vyplývajúce zo záruky sú tou menej príjemnejšou časťou života majiteľa e-shopu. Poctivý predajca by sa ale vždy mal týmto situáciám postaviť čelom. Zamerali sme sa na špecifiká reklamácie a záruk medzi podnikateľmi a pozrieme sa aj na niektoré prípady z praxe.

Záruka, záručná dobareklamácia. To sú slová, ktoré pozná ako každý obchodník, tak aj každý zákazník. Vo svojej podstate predstavuje záruka určitý prísľub, že tovar má očakávané vlastnosti, kvalitatívnu úroveň, je bez vád a zároveň sa dá využívať na konkrétne určený, alebo aspoň obvyklý účel. Ak by sa vada na tovare počas záručnej doby vyskytla, práve reklamáciou sa kupujúci môže dožadovať odstránenia vady tovaru, poskytnutia primeranej zľavy, výmeny tovaru a v prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy aj odstúpenia od tejto zmluvy.

Nie je reklamácia ako reklamácia

Situácií, ktoré v súvislosti s vadami tovaru, reklamáciami a uplatňovaním práv zo záruky môžu vzniknúť je veľa a vždy záleží aj od ďalších okolností. Riešenie reklamácií a záručných podmienok je neoddeliteľnou súčasťou podnikania s e-shopom a vo vlastnom záujme by ste na situácie, ktoré v tejto súvislosti môžu nastať, mali pripraviť čo najlepšie.

Nemusíte rovno platiť tisíce eur právnikovi, mali by ste mať ale vytvorené pevné základy v podobe kvalitne a odborne spracovaných všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku vo vašom e-shope.

Nároky z vád tovaru medzi podnikateľmi sa riadia podľa Obchodného zákonníka

Dĺžka záručnej doby, ako aj konkrétne podmienky reklamácie sa môžu riadiť dvoma zákonmi – ak je kupujúcim spotrebiteľ, pôjde o Občiansky zákonníkZákon o ochrane spotrebiteľa. Ak u vás ale nakúpi právnická osoba v rámci svojej obchodnej činnosti (ľudovo povedané „nákup na IČO“), uplatňovanie záruky aj celý proces reklamácie sa riadi podľa Obchodného zákonníka. Teda aj v e-shope môžete riešiť reklamácie „dvojitým“ spôsobom. Samozrejme, nadštandardné podmienky reklamácie môžete ponúknuť aj pre nakupujúcich podnikateľov, no nie je to vašou zákonnou povinnosťou.

Keďže reklamácie v spotrebiteľských veciach a reklamácie medzi podnikateľmi sú rozdielne, zamerali sme sa práve na to, v čom sa odlišujú a akým spôsobom by ste sa na tieto rozdiely mali ako obchodník pripraviť.

V prvom rade je teda vhodné pozrieť si ustanovenia Obchodného zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady, ktoré sú oproti úprave v Občianskom zákonníku koncipované o niečo voľnejšie a nepredpokladajú, že kupujúci je tzv. slabšou stranou ako je to v prípade spotrebiteľských vecí.

Nákup na firmu nie je iba o kratšej záruke

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

Aby sme vás zbytočne nezaťažovali paragrafovým znením Obchodného zákonníka, odkážme na to najdôležitejšie. V prípade zodpovednosti predávajúceho za vady je to predovšetkým § 422 Obchodného zákonníka, ktorý vymedzuje, čo sa považuje za vadu tovaru, kedy prechádza nebezpečenstvo z vady tovaru z predávajúceho na kupujúceho a tiež, na aké vady a za akých podmienok zodpovednosť predávajúceho nevzťahuje.

Samostatne je v § 429 Obchodného zákonníka vymedzená aj záruka za akosť, teda „písomný záväzok predávajúceho, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.“ Takýto písomný záväzok pritom môže mať formu záručného listu alebo môže byť uvedený vo faktúre. Podstatným rozdielom v prípade nákupu spotrebiteľom je ale záručná doba, ktorá je stanovená na minimálne 24 mesiacov, avšak iba v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak nakupujete ako podnikateľ, záručná doba môže byť aj kratšia, spravidla jeden rok. Obchodný zákonník v tomto prípade nestanovuje minimálnu dĺžku záručnej doby.

Porovnanie práv kupujúceho – spotrebiteľa a kupujúceho – podnikateľa v prípade reklamácie

Pre lepšiu prehľadnosť sa teraz zamerajme na konkrétne rozdiely v prípade záruk a reklamácií v prípade podnikateľov a v prípade spotrebiteľov.

Právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu

Hoci právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní sa netýka priamo nárokov z vád tovaru, oplatí sa na tomto miestne spomenúť, že kým spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, podnikateľ toto právo zo zákona nemá. Opäť platí, že ako predávajúci môžete nad rámec zákona takto vrátený tovar prijať, avšak kupujúci – podnikateľ si vrátenie do 14 dní bez udania dôvodu nemôže vynucovať.

Dĺžka reklamačného konania

Ďalším rozdielom je dĺžka reklamačného konania, ktorá v spotrebiteľských veciach nesmie presiahnuť 30 dní. Ak by presiahla, spotrebiteľ má právo na okamžité odstúpenie od zmluvy. V prípade Obchodného zákonníka je úprava opäť o niečo miernejšiamaximálnu dĺžku reklamačného konania priamo nestanovuje, resp. určuje povinnosť odstrániť vady v „primeranej lehote“.

Miesto uplatnenia reklamácie

Kým spotrebiteľ musí mať možnosť uplatniť si reklamáciu priamo u predávajúceho (alebo v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni), v prípade podnikateľov toto umožniť nemusíte. Nakupujúceho – podnikateľa preto môžete odkázať, aby si reklamáciu uplatnil priamo v autorizovanom servise.

Prax prináša medzi podnikateľmi mnohé zaujímavé situácie

Ako riešiť niektoré prípady v praxi?

V súvislosti s reklamáciami medzi podnikateľmi sme pre vás pripravili aj niekoľko prípadov, ktoré sa v praxi vyskytujú. Ako si s nimi teda poradiť a na čo presne má kupujúci – podnikateľ nárok?  

– Predali sme obchodnej spoločnosti 5 počítačov, avšak do mesiaca boli 2 z nich reklamované ako nefunkčné a odoslané autorizovanému servisu na opravu. Teraz od nás obchodná spoločnosť žiada zmluvnú pokutu za to, že 2 počítače nemôže používať. Má na nárok na zmluvnú pokutu?

Popri uplatnení nárokov z vád tovaru je možné žiadať aj zaplatenie zmluvnej pokuty, avšak iba za predpokladu ak bola zmluvná pokuta dojednaná písomnou zmluvou a vopred.

– Kupujúci – obchodná spoločnosť u nás reklamovala zakúpený tovar a určila nám, že reklamáciu máme vybaviť do 5 dní, inak odstúpi od zmluvy. Má na toto nárok?

Záleží od konkrétneho tovaru. V zákone je uvedené, že pri uplatňovaní nárokov z vád tovaru môže určiť predávajúcemu primeranú lehotu. Tu je teda dôležité zdôrazniť slovo „primeranú“, keďže 5 dní je na odstránenie závady málo, najmä ak predávajúci musí odoslať tovar výrobcovi na posúdenie.

– Firma si u nás v e-shope objednala tovar a hneď po dodaní nám oznámila, že ho chce vrátiť a odstúpiť od zmluvy. Sme povinní im to umožniť?

Nie. V prípade, ak nejde o spotrebiteľa, nemá kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Môžete ale nad rámec zákona takéto vrátenie umožniť.

– Nakupujú u nás bežní spotrebitelia ale aj veľké firmy, ako máme rozlíšiť obchodné podmienky a reklamačný poriadok keď každý z nich má iný rozsah práv?  

Mať precízne spracované všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok je naozaj veľmi dôležité a v prípade sporných situácií ide o neoceniteľnú pomoc. Odporúčame mať v obchodných podmienkach aj v reklamačnom poriadku dostatočne zreteľne odlíšené podmienky, ktoré platia pri nákupe „na firmu“, teda vtedy, ak je na faktúre uvedené IČO kupujúceho. Tu je teda potrebné vymedziť na čo má kupujúci podnikateľ nárok. Rovnako je potrebné uviesť aj to, ak sa pri nákupe „na firmu“ vzťahuje na tovar kratšia záručná doba.

Na záver iba dodajme, že Obchodný zákonník ponecháva celkom veľký priestor na individuálnu úpravu vzťahov medzi podnikateľmi, čo je v mnohých prípadoch aj výhodou. Na strane druhej ale môžu vo väčšej miere vznikať rôzne nedorozumenia a preto odporúčame rôzne špeciálne dojednania realizovať výhradne písomne a tak, aby nemohli vznikať ďalšie pochybnosti.

Navigácia v článku

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Odoslaním správy súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov